Byggeteknisk rådgivning / annet

Byggelånskontroll/oppfølging

Kredittinstitusjoner er ofte interessert i oppfølging av fremdrift i byggeprosesser som de har finansiert via byggelån. Verktøyet for byggelånsoppfølging er ideelt for rapportering av fremdrift og økonomi i større og mindre byggeprosjekter.

Termografi

Termografering er en metode for å avlese temperatur på en overflate. Dette gjøres med et såkalt IR-kamera, eller termokamera som er sensitivt for infrarød stråling. Termografering brukes ofte som et verktøy i undersøkelse av bygninger for å avdekke unødvendig varmetap, i elektriske anlegg for å oppdage varmgang eller på andre områder der temperaturforskjeller kan gi en indikasjon på problemer.

Trykktesting – lufttetthet

Trykktesting av nybygg, bolig og næringsbygg gir god dokumentasjon
på at bygningen er oppført etter de gjeldene krav i byggeforskriftene.
Det gir større trygghet for en fagmessig utførelse for både eier/byggherre og entreprenør.

Luftlekkasjer gir energitap når varm luft lekker ut og kald uteluft trekker inn i bygningen. Dette koster penger og gir redusert komfort. I tillegg vil luftvandringen medføre økt risiko for kondensproblemer med påfølgende mugg og soppvekst. Før rehabilitering og etterisolering av eldre bygninger er det svært viktig å få oversikt over alle lekkasjepunkter og svakheter ved den eksisterende isoleringen.

Ved å stoppe uønskede luftlekkasjer, får en redusert energiforbruk på kjøpet. Penger å spare hvert år fremover! For å sjekke luftlekkasjer i kontrollerte former, kan man etterligne lekkasjene i et hus ved å utsette bygningen for over- og undertrykk. Dette gjøres ved hjelp av Minneapolis BlowerDoor.

Uavhengig kontroll – Tiltaksklasse 1

Tiltakshaver skal sørge for at det blir engasjert kontrollforetak for gjennomføring av uavhengig kontroll. Tiltakshaver kan selv velge å benytte ett kontrollforetak for å dekke flere kontrollområder eller ulike kontrollforetak for de ulike fagområdene som skal kontrolleres i tiltaket. Det presiseres at kontrollen bl.a. skal ivareta sammenhengen mellom prosjektering og utførelse. Søkeren må kunne gi råd til tiltakshaver om hvilke områder som skal underlegges uavhengig kontroll, kontroll av prosjektering av våtrom, kontroll av våtrom og kontroll av lufttetthet. Tiltakshaver må sørge for kontroll i samsvar med plan- og bygningsloven med forskrifter. Tiltakshaver kan avtale et kontrollomfang som går ut over regelverkets minstekrav til kontroll. Dette vil bli et privatrettslig forhold som ikke reguleres av forskriftens regler om kontroll.

Reklamasjonsrapport

En reklamasjonsrapport er i prinsippet en tilstandsrapport, men hvor oppdraget er å vurdere forhold det klages på når en eiendom skifter eier.

Takstmannen gjør en befaring på stedet, og vurderer i tillegg tilgjengelig teknisk dokumentasjon. De juridiske sidene av saken vurderes ikke. Økonomiske konsekvenser beregnes ut fra kostnader ved utbedring til referansenivået, dersom et negativt avvik blir påvist.

Vedlikeholdsplaner for boligbygg større enn småhus

Enten en er styreformann, daglig leder, eiendomssjef, teknisk sjef, driftsjef, formann eller operativ i drift og vedlikehold, har en alltid behov for å ta gode beslutninger relatert til forvaltning, drift og vedlikehold av eiendomsmassen. En vedlikeholdsplan gir mulighet til å får informasjon en trenger for å ta riktige beslutninger innen fremtidig budsjettering, og fremtidig vedlikehold og utbedringer.

Tilstandsvurdering for boligbygg større enn småhus

For boligbygg større enn småhus stiller NS3600 krav om opplysninger om fellesdeler.. Eier skal dokumentere følgende i forbindelse av salg av andel: dokumentasjon for fellesdeler, tilstandsanalyserapport for fellesdel, rapport med vedlikeholdsplan/utbedringsplaner, årsmelding for fellesanlegg tilstandsanalyserapport for elektrisk anlegg